Timeless quality » Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN 

  

  

  

ARTIKEL 1 – DEFINITIES 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:  

Verkoop op afstand: een door de verkoper of dienstverlener georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand. 

Overeenkomst: elke overeenkomst aangaande verkoop op afstand. 

Communicatietechniek op afstand: een middel dat, zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van partijen kan worden gebruikt voor het voor het sluiten van een overeenkomst op afstand; 

Klant: de koper van goederen of afnemer van diensten. 

Aanbod: elke aanbieding van goederen en/of diensten, inclusief de daarbij van toepassing zijnde voorwaarden, zoals het bedrijf die in haar webshop,anderszins aan de klant doet; 

Prijs: de prijs van het aangeboden goed of van de aangeboden dienst, zonder de bijkomende kosten, zoals deze apart vermeld en bedongen worden;  

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van goederen en/of diensten, waarvan de levering- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;  

Werkdagen zijn: maandag tot en met vrijdag. 

ARTIKEL 2 - IDENTITEIT  

Vestigingsadres kantoor: 

Office Bloomz 

T.Q.Company (Timelessquality) 

Lambroekstraat 5A 

1831 Diegem, België 

Tel.: (+32) 02 892 80 10 ( van maandag 10h tem vrijdag 16h bereikbaar ) 

Ondernemmings nr. 0733 815688 

BTW nr. BE0733815688 

ARTIKEL 3 -  FOTO'S & AFBEELDINGEN 

 • De foto’s en afbeeldingen met eventuele beschrijvingen op de website zullen in hoofdlijnen overeenkomen met de aangeboden goederen. Het kan voorkomen dat deze niet 100% overeenkomen . 

ARTIKEL 4 -  HET AANBOD 

 • Het is voor de klant niet mogelijk om uitgesteld of in termijnen te betalen.   
 • Tenzij anders vermeldt worden bij al onze producten het volgende geleverd: officiële verpakking (doosje/ zakje/ etc), officieel garantie bewijs, indien van toepassing en indien van toepassing instructieboekje. 
 • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, is de tekst van toepassing zijnde algemene voorwaarden online ter beschikking. 
 • De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk contact tussen T.Q.Company en de klant, ongeacht welke communicatiemiddel op afstand wordt gebruikt.   
 • Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Bij eventueel ontbreken van een schriftelijke vastlegging kunnen afwijkingen door partijen met alle middelen rechtens worden bewezen. 

 ARTIKEL 5 – ZICHTTERMIJN 

 • Het aanbod zal tevens een zichttermijn van veertien (14) dagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de klant, tenzij anders overeengekomen is. 
 • Tijdens de zichttermijn heeft de klant een herroepingsrecht van 14 dagen (binnen het zichttermijn), waarbij hij de mogelijkheid heeft om de producten te kunnen bekijken, en wanneer er problemen zijn zoals verkeerde producten, beschadigde of niet functionerende producten zijnerzijds de ontvangen goederen te retourneren, dan wel om te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruik wordt gemaakt. Bij retourzendingen zullen de verzendkosten voor de rekening zijn van de verkoper. 
 • De klant kan de zichttermijn uitsluitend inroepen door de geleverde goederen in degelijke verpakking te retourneren inclusief verzendverzekering. Verzenden zonder verzendverzekering is op eigen risico. 

ARTIKEL 6 - TOT AFSTAND VAN DE OVEREENKOMST 

 • Onverminderd het bepaalde in het derde lid komt de overeenkomst tot koop en verkoop tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 
 • Bij het van toepassing zijn van een zichttermijn geldt het door de klant inroepen van de zichttermijn van 14 dagen als ontbindende voorwaarde. 
 • Het staat T.Q.Company vrij om overeenkomstig de wettelijke bepalingen koop op proef te bedingen en aan de zichttermijn opschortende werking toe te kennen. 
 • T.Q.Company treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van persoonlijke informatie en in het bijzonder van betalingen. 
 • T.Q.Company kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of degene die bestelt of aanvraagt aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. T.Q.Company is gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden.    

 ARTIKEL 7 - DE PRIJS 

 • Gedurende de aangegeven looptijd zullen de prijzen van de aangeboden goederen en/of diensten niet worden verhoogd, zulks behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven. In tegenstelling tot hetgeen in de vorige volzin is bepaald, is het mogelijk dat, indien de aard van het aangebodene dit met zich brengt, er sprake is van variabele prijzen. In dat geval zal dit en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden vermeld. 
 • Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn niet toegestaan tenzij: 

Namelijk; 

- de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen  

- de klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 

 ARTIKEL 8 – GARANTIE 

 • Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. [Commerciële garantie] (facultatief: indien de Klant een bijkomende garantie kan nemen bovenop de wettelijke garantie, de voorwaarden en modaliteiten hiervan beschrijven.) 
 • Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. 

  

 • Garantie betreft eventuele fabrieksfouten met uitzondering van: batterij, glas, slot, kast, bewegende delen, band, etiketten verwijdert, het gebruik van het product en (ondeskundig gebruik). 

  

 • T.Q.Company is een webwinkel. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele fabrieksfouten van producten, een door T.Q.Company garantie eventueel aangeboden regeling is een extra service en is geen verplichting.  
 • Garantie : Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop.  

ARTIKEL 9 - DE BESTELLING 

BESTELPROCEDURE 

Wanneer u een bestelling wilt plaatsen gaat u als volgt te werk: 

Fase 1 

Plaats de producten in de winkelwagen. De getoonde prijzen op de website zijn inclusief btw. 

Fase 2 

Zodra u de gewenste producten heeft toegevoegd gaat u naar de winkelwagen en kiest u voor "ga door met afrekenen". 

Fase 3 

U komt nu in een nieuw scherm waar u uw gegevens kunt invullen. Dit gebeurt in een veilige omgeving. Doorloop hier de 4 stappen: 

- Stap 1: vul uw adresgegevens in 

- Stap 2: kies een verzendwijze 

- Stap 3: kies een betaalwijze 

- Stap 4: Controleer uw bestelling. Iets vergeten? Kies dan voor de link "ga terug naar uw winkelwagen" 

Wanneer u akkoord bent met de bestelling en de algemene voorwaarden vinkt u "ik ga akkoord met de algemene voorwaarden" aan en drukt u op de knop "plaats bestelling". 

Let op dat u zich nog tot het laatste moment kunt bedenken. Mocht u zich echter hierna nog bedenken dan kunt u nog gebruik maken van het herroepingsrecht. Wij adviseren u dan om z.s.m. contact met ons op te nemen zodat de goederen niet uit worden gestuurd. 

Zodra uw bestelling is geplaatst doen we er alles aan om uw goederen zo spoedig mogelijk te leveren. 

 • Leveranties van goederen en/of diensten worden uitsluitend gedaan op uitdrukkelijke bestelling, tenzij tussen T.Q.Company en de klant anders is overeengekomen, in geval van een kennelijke vergissing zal de klant T.Q.Company hiervan op de hoogte stellen. 
 • De verkoper is niet verantwoordelijk is voor eventuele vertragingen of fouten van de koerier of de post. 

 ARTIKEL 10 - DE UITVOERING VAN DE BESTELLING 

 • T.Q.Company zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van goederen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 
 • Als plaats van levering geldt het aangegeven verzendadres dat bij ons bekend is op de website, tenzij anders is overeengekomen. 
 • Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal T.Q.Company de bestellingen met bekwame spoed doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.   
 • De verkoper is niet verantwoordelijk is voor eventuele vertragingen of fouten van de koerier of de post. 

ARTIKEL 11 - BETALING 

Wij hanteren de volgende betaalmethoden: 

Online betaalmethoden 

U kunt bij ons betalen met: 

- Paypal 

- iDEAL (voor Nederlandse klanten) 

- Mastercard / Visa 

- Bancontact / Mistercash (voor Belgische klanten) 

 • De door de klant verschuldigde bedragen dienen op moment van sluiten van de overeenkomst, te worden voldaan of binnen korte termijn na het plaatsen van de order.   
 • De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens onverwijld aan T.Q.Company te melden. 

 ARTIKEL 12 - LEVERING 

 • De door T.Q.Company opgegeven levertijden zijn zoals beschreven op de site van T.Q.Company gaande vanaf binnen de 24 h tot 28 werkdagen is slechts indicatief. De klant wordt hieromtrent van op de hoogte indien nodig geacht.  
 • Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlengd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. 
 • De verkoper (T.Q.Company) is niet verantwoordelijk is voor eventuele vertragingen of fouten van de koerier of de post. 

Artikel 13 – Foto’s en afbeeldingen 

 • De foto’s en afbeeldingen met eventuele beschrijvingen op de website zullen in hoofdlijnen overeenkomen met de aangeboden goederen. Het kan voorkomen dat deze niet 100% overeenkomen en het is aan u als professionele afnemer op de hoogte te zijn van de bestelde product referenties en eigenschappen. 

ARTIKEL 14 – GESCHILLEN 

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

De rechtbanken van Leuven & Brussel zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van elk geschil met betrekking tot overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument. 

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumenten ombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een bevoegde entiteit. U kan de Consumenten ombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl. 

De ondernemer heeft het Reglement van UNIZO e-commerce label onderschreven. Dit reglement kunt u hier of in de bijlage (Bijlage IIII) bekijken. Op http://www.e-commercelabel.be kunt u terecht om klachten of geschillen buitengerechtelijk te regelen via een klachtenprocedure van UNIZO. 

Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr. 

 

 

BIJLAGE I Herroepingsformulier 

Formulier-herroeping.pdf 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) 

Aan 

T.Q.Company (Timelessquality) 

  

 • Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat:   
 • ik/wij (*) onze 
 • overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende 
 • goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) 
 • Besteld op/Ontvangen op (*) 
 • Naam/Namen consument(en) 
 • Adres consument(en) 
 • Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) 
 • Datum 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is. 

 ARTIKEL 15 - WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN 

Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht, nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de klant meest gunstige bepaling zal prevaleren.